Gmina Osiek Jasielski

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

Osiek Jasielski, 25.11.2014r.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

 

1) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej Nr 1894R  Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wadium w zł

1619/53

0,1383 ha

KS1J/00018003/2

21 979,00

1 500,00

1619/54

0,1157 ha

KS1J/00018003/2

18 387,00

1 500,00

1619/55

0,1157 ha

KS1J/00018003/2

18 387,00

1 500,00 

1619/56

0,1157 ha

KS1J/00018003/2

18 384,00

1 500,00 

1619/57

0,1659 ha

KS1J/00018003/2

26 364,00

1 500,00 

1619/58

0,1741 ha

KS1J/00018003/2

27 667,00

1 500,00 

1619/59

0,1625 ha

KS1J/00018003/2

25 824,00

1 500,00 

1619/60

0,1371 ha

KS1J/00018003/2

21 787,00

1 500,00 

1619/61

0,1269 ha

KS1J/00018003/2

20 166,00

1 500,00 

1619/62

0,1186 ha

KS1J/00018003/2

18 847,00

1 500,00 

1619/64

0,1221 ha

KS1J/00018003/2

19 404,00

1 500,00 

1619/65

0,1241 ha

KS1J/00018003/2

19 721,00

1 500,00 

1619/66

0,1289 ha

KS1J/00018003/2

20 484,00

1 500,00 

1619/67

0,1699 ha

KS1J/00018003/2

27 000,00

1 500,00 

1619/68

0,1756 ha

KS1J/00018003/2

27 906,00

1 500,00 

1619/69

0,1210 ha

KS1J/00018003/2

19 229,00

1 500,00 

1619/70

0,1217 ha

KS1J/00018003/2

19 340,00

1 500,00 

1619/71

0,1218 ha

KS1J/00018003/2

19 356,00

1 500,00 

 

W/w nieruchomości są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Istnieje możliwość wykonania przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych oraz gazowych z sieci znajdujących się
w pobliżu.

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski
w sali konferencyjnej (I piętro).

2) Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski. Obsługa komunikacyjna drogami wewnętrznymi z dostępem do drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski.

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wadium w zł

1619/79

0,6000 ha

KS1J/00018003/2

54 391,00

3 000,00

W/w działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. jako teren zabudowy przemysłowej.

Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski
w sali konferencyjnej (I piętro).

 

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Osiek Jasielski nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, w takim terminie by wpłynęło na konto urzędu do dnia22.12.2014r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wymieniony rachunek. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium pozostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później jednak niż przez upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

- dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu (w przypadku osoby prawnej)

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku osoby prawnej),

- oryginalny dowód wpłaty wadium.

 

Z dokumentacją geodezyjno-prawną można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu najpóźniej do dnia 22.12.2014r. (tel. 13 44 200 05).

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Pykosz

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 78/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 r.

w dniu 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) Urząd Gminy w Osieku Jasielskim będzie nieczynny.

10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 listopada przypadające w sobotę. 

V Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci "Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki"

Konkurs jest ogłoszony pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki".

Cele konkursu:

  • promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich,
  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Czytaj więcej: V Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci "Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki"