Gmina Osiek Jasielski

Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych - marzec 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r.
emerytury i renty przysługujące do dnia 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie
z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2)
- wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100,44, nie mniej niż o kwotę 10 zł.
Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł, świadczenia podwyższa się
poprzez dodanie kwoty 10 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r.

W taki sposób od dnia l marca 2017 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty
rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017r.

Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty naj niższej emerytury
pracowniczej ( od 1 marca 2017 r. 1.000 zł) - podwyższa się je z urzędu do kwoty 1.000 zł.

Czytaj więcej: Waloryzacja emerytur i rent